statia.jhtm.nl (NL)

Hoe het vervolgde

Onderwijs

September 2019 - ...

Op 1 september 2019 stuur ik een brief aan de Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van de Tweede Kamer over de ontzettend trage invoering van wet- en regelgeving in het kader van de invoering van CXC op Sint Eustatius.

Ik reageer daarbij op de voortgangsmelding van de regering aan de Tweede Kamer dd. 10 juli 2019 (met name blz 6 van 10 van deze brief, handelend over de invoering van het CXC op Saba en Sint Eustatius).

Nog even verder in de geschiedenis: op 8 oktober 2014 wordt door de regering het besluit genomen om het Engels in te voeren als de instructietaal op de Gwendoline van Puttenschool. Het gaat overigens niet alleen om de omschakeling van "Nederlands" naar "Engels" maar ook om de introductie van de structuur volgens de Caribbean Examanition Council (CXC).

Het Nuffic waardeert namens het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap de buitenlandse diplomas en schoolsystemen. Over CXC (en meer in het bijzonder het CSEC-niveau) is niet heel veel te vinden. De meest recente uitwerking is die in een Nuffic-document van 2011 (versie 2015).

Op 23 december 2019 ontvang ik van een fractiemedewerker in de Tweede Kamer het verslag van een vergadering van de Commissie Onderwijs Cultuur en Wetenschap waarin de PvdA-fractie de inhoud van mijn brief van 1 september 2019 serieus heeft gebruikt. Diezelfde dag reageer ik naar deze fractiemedewerker met deze mail.

Het vergaderverslag (inclusief de reactie van de minister op de vragen van de verschillende fracties) staat geagendeerd op een vergadering van de Commissie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap van 16 januari 2020. Daarin wordt besloten het verslag plenair te bespreken.

Zodra de plenaire vergadering is geagendeerd kunnen moties worden opgesteld en ingediend. Ik stuur op 20 januari 2020 aan de voorzitter en leden van de Commissie Onderwijs Cultuur en Wetenschap een concept voor een motie toe met het verzoek deze uit te werken en in te dienen.

Het vergaderverslag en gerelateerde documenten (waaronder de sprekerslijst, het stenografisch verslag en de moties: zie onder "Algemene documenten" en "Te behandelen zaken") zijn te vinden op de website van de Tweede Kamer. In het verslag wijs ik de lezer vooral op de inbreng van de PvdA-fractie op blz 5 en de reactie van de minister hierop op blz 13.

Op 28 januari 2020 is de plenaire vergadering gepland waarop (heel kort: ca. 7 minuten, na de schorsing is de reactie van de minister) het Caribisch Onderwijs is geagendeerd. Zie de video-presentatie waarin twee moties worden voorgelezen waarop - na de schorsing - wordt gereageerd door de minister. Het gaat om de tweede motie, uitgesproken door mw Kuiken.
Noot: Op 4 februari 2020 wordt de motie met algemene stemmen aangenomen. Zie de video-presentatie. De stemmingen over de twee moties zijn te zien vanaf minuut 7:05 en vanaf minuut 7:35 (de laatste is het belangrijkst, althans voor de Gwendoline van Puttenschool).

Op 29 januari 2020 schrijf ik dit mailtje aan de fractiemedewerker met onder meer de vraag "hoe werkt een internetconsultatie?". Zijn reactie is verhelderend. Op de website internetconsultatie.nl wordt wetgeving-in-wording gepubliceerd teneinde draagvlak voor concept-wetgeving te scheppen en waarin verbeteringen kunnen worden voorgesteld. Iedereen is welkom te reageren!

Op 3 februari 2020 schrijf ik deze brief over de gewenste automatische toegang tot het hbo in Europees Nederland op basis van het A- en B-profiel in CSEC.

Met het oog op de behandeling van de wet doorstroom vmbo naar havo op 17 februari a.s. stuur ik op 8 februari input om Caribisch Nederland bij het onderwerp te betrekken. Hierop ontvang ik 13 februari 2020 de reactie dat een en ander aan de minister zal worden voorgelegd.

Op 13 februari 2020 ligt er dan een concept Besluit CXC waarop tot 18 maart 2020 nog commentaar mag worden geleverd. Van deze site heb ik het feitelijke concept-besluit hier afzonderlijk gepubliceerd. Op 19 februari 2020 zend ik dit commentaar via de internetconsultatie-website. Op 8 maart stuur ik nog een kleine aanvulling.

Op 4 mei 2020 vraag ik de Commissie Onderwijs Cultuur en Wetenschap of het Besluit CXC nog voor juli 2020 kan worden gepubliceerd. Op 19 juni 2020 herhaal ik dit verzoek nog maar eens een keer. En op 12 juli nog eens.

Ter voorbereiding op een procedurevergadering van de Commissie Onderwijs Cultuur en Wetenschap van 3 september 2020 schrijf ik dd 30 augustus weer eens een oproep om het Besluit CXC te publiceren (en mogelijk in de toekomst te verbeteren).

Op 3 september 2020 vindt er een vergadering van de Commissie OCW naar aanleiding waarvan ik toch weer even het Besluit CXC (dat er nog steeds niet is) onder de aandacht breng.

Medio november 2020 bereikt mij het geluid dat de ene student (afkomstig uit Sint Eustatius) zijn studie bij die ene HBO-instelling volgt en studiefinanciering krijgt, terwijl een andere student bij een andere HBO-instelling de status van 'cursist' krijgt (in plaats van 'student') waarmee de vanzelfsprekende studiefinanciering wordt geblokkeerd. Dat voelt aan als rechtsongelijkheid of discriminatie. Op 19 november 2020 schrijf ik hierover een brief met een brede adressering.

Op 5 januari 2021 ontvang ik een reactie van minOCW. Op 8 januari 2021 schrijf ik wederom een brief. Een (niet heel erg bevredigend) antwoord hierop volgt van de minister aan de Commissie OCW op 1 februari 2021. Dit antwoord heeft een bijlage (de eerder gestuurde brief aan mij van 5 januari 2021).

Op 15 maart is er een voorlichtingsavond over studeren als vervolg op het afronden van de middelbare school op Sint Eustatius. Die voorlichtingsvond vond ik enigszin bedroevend waarop ik een brief heb opgesteld en verzonden.Op 15 maart is er een voorlichtingsavond over studeren als vervolg op het afronden van de middelbare school op Sint Eustatius. Die voorlichtingsvond vond ik enigszin bedroevend waarop ik een brief heb opgesteld en op 16 maart 2021 verzonden. Een vervolg op deze brief schrijf ik op 29 maart en op 31 maart.

Op 2 april 2021 wordt het Besluit Saba Comprehensive School en Gwendoline van Puttenschool BES officieel gepubliceerd.

Op 15 april vindt een procedurevergadering van de Commissie OCW plaats. Als pt 82 op de agenda staat het CXC-onderwijs op Sint Eustatius. Daartoe schrijf ik 13 april 2021 deze brief. De vergadering kent een vervolg op 22 april 2021. Een dag tevoren (21 april 2021) schrijf ik een brief. Intussen gaat er op 16 april 2021 ook een brief naar het ministerie van OCW en enkele andere betrokken organisaties.

De commissie besluit tot een schriftelijk overleg met de minister. Fracties worden 23 april 2021 opgeroepen de vragen te formuleren en uiterlijk 11 mei 2021 in te dienen bij de griffier. De PvdA stelt deze bijdrage op. Op 12 mei 2021 worden vragen namens VVD en PvdA ingediend.

Op 15 juli 2021 wordt een noodvoorziening getroffen in de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek en wel door het invoegen van artikel 7.37d voor inschrijving voor het studiejaar 2021-2022. Zie hoofdstuk 7 van deze wet (en dan naar beneden scrollen naar 7.37d).

En ja hoor, op 25 augustus 2021 (!) is een melding aan de NL-hogescholen vanuit het ministerie van OCW dat de instroom van studenten uit Caribisch Nederland hun diploma later mogen overhandigen.

Op 25 september 2021 ontvang ik twee documenten:

  1. voortgang OCW in caribisch deel van het koninkrijk (8 juli 2021)
  2. studiesucces en -aansluiting op opleiding in NL (7 september 2021)

Op 29 september 2021 geef ik input n.a.v. de ontvangen documenten.

Op 5 oktober 2021 ontvang ik de definitieve inbreng van de Kamervragen.

Op 28 april 2022 schrijf ik een brief over het plotselinge uitstellen van de cxc/csec-examens in caribisch nederland.

Op 1 juni 2022 brengt minister Dennis Wiersma een bezoek aan ons eiland en aan onze school. Heel kort spreek ik hem. Ik schrijf hem die avond een briefje.

Op 20 september 2022 schrijf ik over de CAO ontwikkelingen van het onderwijzend personeel in Caribisch Nederland, of meer in het bijzonder: Sint Eustatius. Dit is de brief, en dit is de verdiepende bijlage.