statia.jhtm.nl (NL)

Contact en (financiele) informatie

Begroting

Rijksbegroting

De Rijksbegroting is zeer informatief. Op deze plaats past het niet om de techniek van de gehele Rijksbegroting door te nemen en ik zal mij dan ook beperken tot enkele belangrijke punten. Op de derde dinsdag van september ("prinsjesdag") wordt de door de verschillende departementen voorbereide Rijksbegroting voor het komende kalenderjaar voorgelegd aan de Tweede Kamer en later in het jaar (november/december) wordt gedebatteerd over de verschillende begrotingen, moties van de Tweede Kamer al dan niet verwerkt, waarna de begroting bij wet wordt vastgesteld.

Via de link in voorgaande alinea klik je door naar de begrotingswet voor Koninkrijksrelaties en BES-fonds (dit laatste is het BES-equivalent van het Infrastructuur-, Gemeente-, Provincie- en Deltafonds in de landelijke begroting), zoals te zien in de linkerkolom. Onder Kamerstukken (rechtsboven) kun je referenties vinden van specifieke aspecten of aanpassingen in de begroting.

In het midden staat de inhoudsopgave waarin elke hoofdstuk of paragraaf aanklikbaar is. De beleidsagenda en -prioriteiten zijn vooral tekstueel en op hoofdlijnen. Ik lees hier onder het kopje Versterking goed bestuur en regionale ontwikkeling, Versterken bestuur onder meer "Het Ministerie van BZK richt zich met een programma bestuurlijke ontwikkeling op het verhogen van de kwaliteit en slagkracht van het openbaar bestuur op de zes eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk, met name Caribisch Nederland. Een goed functionerend, transparant bestuur is een basisvoorwaarde om tot effect op specifieke en prioritaire thema’s te komen".

De verschillende beleidsartikelen geven aan wat specifiek zal gebeuren en hoeveel geld daarmee is gemoeid (en in welk jaar). Onder Artikel 8 (Wederopbouw Bovenwindse eilanden) lees ik bijvoorbeeld dat voor de Wederopbouw op Sint Eustatius in 2018 3,067 miljoen euro is uitgegeven en dat in 2019 niets begroot is. Onder Artikel 4 (Bevorderen sociaaleconomische structuur) lees ik dat in totaal 11,198 miljoen euro is begroot, waarvan 55% juridisch is verplicht (dit is dus geen budget dat nog alternatief aanwendbaar is; er liggen contracten vast waaruit betalingen "juridisch verplicht" zijn). Meer naar onderen kun je de toelichting lezen die geldt voor opdrachten in het kader van Caribisch Nederland; hier staat onder meer "Afhankelijk van de vraag en behoefte van het lokaal bestuur in Caribisch Nederland, kunnen vanuit de begroting van Koninkrijksrelaties gerichte opdrachten aan organisaties betaald worden die als doel hebben goed bestuur en gezonde overheidsfinanciën te bevorderen".

Onder 2.3 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming lees ik dat voor opdrachten in het kader van Caribisch Nederland nog 3,53 miljoen euro beschikbaar is (voor 2019). Wellicht bestaan daar plannen voor bij MinBZK of bij de lokale overheid, maar zo gedetailleerd is de Rijksbegroting niet.


Lokale begroting (Openbaar lichaam Sint Eustatius [OLSE])

Op 18 november 2018 wordt de begroting OLSE voor 2019 vastgesteld. Deze is alleen in het Nederlands beschikbaar.

Op 7 mei 2019 volgt de eerste begrotingswijziging voor 2019.


Op 30 april 2019 verschijnt jaarrekening over 2016.