www.statianews.info

Hoe het vervolgde

Ontwikkelingen en brieven

Augustus 2018

Met de komst van de regeringscommissaris en zijn waarnemer had ik niet verwacht dat het roer direct om zou gaan. Eerst moeten de heren immers zich inlezen en praten met mensen over de dingen zoals ze gaan. Althans, zo kan ik dat mij voorstellen.

Een paar maanden later zag ik nog steeds weinig verschil met de periode van voor de ingreep. Voor de ingreep waren er council meetings (gemeenteraad) en executive meetings (college van B&W) die soms wel eens een heel eigenaardig karakter hadden, maar nu - na de ingreep - was er helemaal niets waar je je als inwoner aan kon vasthouden.

Het zou goed zijn wanneer er een soort groeipad zou worden gedefinieerd met doelen en activiteiten (die leiden tot producten of diensten, die op hun beurt de realisatie van het gewenste doel mogelijk maken). Al wandelend langs dat pad worden ervaringen opgedaan en kan het pad "groeien" naar een beter pad.

Maar waar te beginnen? Tja, dat is niet helder. En dat geeft ook niet zolang je onderkent dat het pad een GROEIpad is. Dan wordt het na elke stap in elk geval beter!

Kortom, waar je begint maakt niet zoveel uit, als je maar bereid bent om het pad telkens te verbeteren.

Dan blijft toch nog de vraag hoe je komt bij een redelijk beginpunt. Wel, in gesprek met de bewoners kom je vanzelf tot een wensenlijstje. Als je dat legt naast een lijstje van dingen die je in elk geval wil bereiken kom je tot een planning van activiteiten waarmee je de communicatie kan aangaan met de bewoners.

Althans, zo dacht ik. Maar er gebeurde dus helemaal niets wat aan je aan de buitenkant kon zien of merken. Wellicht dat intern in het ambtenarenapparaat dingen gebeurden maar de burgers zagen niets.

In een enkel informeel gesprek met de regeringscommissaris begreep ik dat hij niet zo hield van een planning. De reden daarvoor is dat je daarop kan worden afgerekend door hen die op grond van de uitgegeven planning verwachtingen koesteren die in de praktijk niet worden gerealiseerd. Je kan daarop tegenwerpen dat er altijd omstandigheden zich kunnen voordoen waardoor de planning niet kan worden behaald. Dat is natuurlijk helemaal geen schande en uitstekend uitlegbaar.

In augustus 2018 schreef ik een brief aan de Commissie Koninkrijksrelaties met deze strekking. Op deze brief volgde geen inhoudelijke reactie.


Augustus 2018

Al kranten lezend was ik eens op het fenomeen "basisinkomen" gestuit: een inkomen waar geen tegenprestatie tegenover staat, zoals werk. In verschillende landen werd hier wel mee geexperimenteerd.

Het leek mij dat Statia geisoleerd genoeg is om als een proeftuin te kunnen worden gezien. Wellicht dat hier kan worden geexperimenteerd met iets als het basisinkomen.

Daartoe schreef ik in augustus 2018 verschillende brieven:

Afgezien van de reactie van de heer Kalshoven, heb ik van de Tweede Kamer geen inhoudelijke reactie ontvangen.


November 2018

In november 2018 schrijf ik weer een brief aan de Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer. Bijna meteen (maar geen causaal verband) volgt de 2e Voortgangsrapportage van de Staatssecretaris van MinBZK (dd 14 november 2018). Een bijlage bij deze brief somt de lopende projecten per 14 november 2018 op. Na ongeveer vier maanden (!) volgt een Engelse vertaling van de 2e Voortgangsrapportage. De lijst van projecten is nimmer vertaald.


December 2018

Op 17 december 2018 schrijf ik twee brieven aan de Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer:


Februari/Maart 2019

Op 8 februari neem ik kennis van de beantwoording door de Staatssecretaris op vragen uit de Kamer, naar aanleiding van het werkbezoek van de Commissie Koninkrijksrelaties aan Statia (en Saba) in januari 2019. Op blz 9 (van 16) lees ik vraag 16 en het antwoord er op. De nieuwbouw van de gevangenis komt NIET bij het politiebureau; een andere plek wordt gezocht. Dit heb ik niet eerder gelezen op internet of krant hier op het eiland.

Op 13 februari 2019 is er weer een vergadering van de Commissie Koninkrijksrelaties over Sint Eustatius in de Tweede Kamer. Ter voorbereiding daarop stuur ik op 8 februari 2019 een update van de ontwikkelingen op het eiland.

Na afloop van de vergadering geef ik mijn begripvol doch enigszins teleurgesteld commentaar.

Twee dagen later besluit ik niet alle leden van de Commissie Koninkrijksrelaties aan te schrijven, maar slechts één, namelijk dhr Ronald van Raak (van de SP). Van alle leden komt hij bij mij tot op heden het meest betrokken voor, dus als ik hem weet te bereiken lijkt me dat een goede zaak. Aan hem stuur ik deze brief.

Op 25 februari 2018 ontvang ik een brief van de Staatssecretaris, gericht aan de Tweede Kamer, in reactie op mijn eerder geschreven brieven. Een dubbel gevoel maakt zich meester. Aan een kant zie ik het zo: je kunt als individuele burger dus wel degelijk bijdragen aan (ei)landelijk beleid; aan de andere kant is de inhoud enigszins teleurstellend.

Mijn reactie op de brief van de Staatssecretaris schrijf ik op 4 en 6 maart 2019 (met bijlage).

Diezelfde 6e maart neem ik kennis van de reactie van de Staatssecretaris op vragen van de SP- en PvdA-fractie. De reactie is ontwijkend van aard en is gebaseerd op verwijzingen naar eerdere rapportages.

Op 30 maart 2019 verschijnt in het Financieele Dagblad een beschouwing over de ontwikkelingen op Sint Eustatius. Het lijkt me dat het artikel de ontwikkelingen en de gevoelens op hoofdlijnen wel goed weergeeft.


April/Mei 2019

Op 20 april - wederom enkele dagen voor een vergadering: ik probeer daar een gewoonte van te maken - stuur ik een update van de Statiaanse ontwikkelingen naar de Commissie Koninkrijksrelaties. Een mail met vier bijlagen (bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3 en bijlage 4). In mijn mail probeer ik informatie uit eerdere rapportages te knopen aan de informatie die ik vind op de website van de lokale overheid. Dat lukt mij niet heel goed.

In mijn laatste update spreek ik over de fysieke en financiele voortgang van een project. Aan de hand van een voorbeeld zal ik duiden wat ik bedoel. Stel je hebt een vakantie van tien dagen begroot op duizend euro. Dan heb je dus honderd euro per dag. Mogelijk iets minder want je hebt misschien aan het begin wat meer kosten (kopen van een rugzak, reserveren van een hotel, etc). Maar als je halverwege bent (de vijfde dag van de fysiek te realiseren vakantie) dan mag je verwachten dat je nog iets van vier- a vijfhonderd euro beschikbaar hebt om de rest van de vakantie te volbrengen. Je budget is dan 50 tot 60 procent gerealiseerd. Als de vakantie werkelijk zo gaat houden de fysieke en de financiele realisatie min of meer gelijke tred. Dat gaat dus goed.

Eigenlijk zou je willen beschikken over een document per project waarin staat welke eindproduct wordt gerealiseerd, welke deelactiviteiten er staan te gebeuren, hoe die in de tijd zijn gepland en welk budget is gemoeid per deelactiviteit. Alleen dan kun je je een oordeel vormen. Neem bijvoorbeeld project 000028 en 000029: Upgrading website resp. Vertaler website. Het is niet heel moeilijk de financiele realisatie kloppend te krijgen: je hebt betalingsbewijzen nodig die totaliseren tot ongeveer 28 resp. 40 duizend USdollar (veronderstellend dat de bedragen in bijlage 2 de beschikbare budgetten voorstellen).

De website van de lokale overheid is op dit moment echter nog dezelfde als die van enkele jaren geleden en de uitstraling is niet heel "fijn" als je bedenkt dat de enige link die echt leidt naar actuele informatie is die van "Notices, Tenders & Services", waarna je alsnog moet zoeken naar informatie die chronologisch in de vergaarbak lijkt te zijn gegooid. De andere links die na de interventie van februari 2018 aangepast lijken zijn "Welcome", "Isl & Exe Council" en "Directory". Voor de rest is het allemaal oude informatie.

En voor wat betreft de taal/vertaling: de huidige website is in het Engels en dat voldoet. Prettiger zou zijn wanneer de site in twee of drie talen zou zijn: naast het Engels ook het Nederlands en wellicht ook het Spaans. Maar een website in elkaar zetten is geen rocket science en vertalingen vereisen vandaag de dag (met met de hulp van Google Translate en DeepL: gratis beschikbare vertaalsites) ook geen specialistische kennis meer. In een eerste indruk lijkt 28- resp. 40-duizend USdollar - bij elkaar toch een comfortabel jaarsalaris - dan ook wel heel veel budget voor die klus.

En dan heb ik nog maar over twee projecten, genoemd in bijlage 2 van mijn brief die bovendien lang niet de grootste zijn (in financiele zin). De bijlage noemt er honderdelf.

Op 26 mei 2019 geef ik wederom een situatieschets ten behoeve van de Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer. De schets betreft het ogenschijnlijke "niets" dat er gebeurt, terwijl je eigenlijk "van alles" zou verwachten bij een eiland in een bestuurlijke transitie. Voorts geef ik aan dat ik de ontwikkelingen tot op heden heb geordend in een website: www.statianews.info. De site opent engelstalig en met het vlaggetje rechtsboven kun je schakelen naar het NL-deel van de site.

Op 29 mei 2019 komt de brief van de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer uit met daarin de derde voortgangsrapportage betreffende de ontwikkelingen op Sint Eustatius (incl de lijst van projecten en de toetsingscriteria waaraan moet zijn voldaan alvorens lokale verkiezingen). Op 31 mei 2019 geef ik hierop mijn reactie (als brief aan de Tweede Kamer). In die reactie maak ik een verwijzing naar de CBS-publicaties "Trends in The Caribbean Netherlands" over de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018.


Juni en juli 2019

Voor ontwikkelingen in het financiele domein, lees hier meer (juni 2019).

Op 20 juni 2019 schrijf ik weer een mail naar de Tweede Kamer. Ditmaal een korte analyse over het verschil tussen Saba en Sint Eustatius voor wat betreft de effectiviteit van de communicatie met Den Haag. Dit naar aanleiding van een radio-interview met voormalig eilandbestuurder Charles Woodley. De mail eindigt met een (herhaling van mijn eerdere) oproep tot een dialoog (in de vorm van townhallmeetings). Ik refereer in mijn mail onder meer aan voetnoot 1 op blz 7 van het rapport "Het Koninkrijk tegen het licht".

In voorbereiding op een plenair debat naar aanleiding van het sociaal minimum op 2 juli stuur ik op 29 juni een mail met daarin twee onderwerpen:

Op 6 juli is er een paneldiscussie op de radio waarin ik een van de panelleden was. Een ander panellid - dhr Denicio Brison - bleek een sterk voorstander van een autonoom Statia en haalde bijna gedurende de gehele uitzending passages aan uit een document, gedateerd 25 februari 2019, van het Internationaal Gerechtshof over de wettelijke gevolgen van de scheiding van de Chagos Archipel van Mauritius in 1965. Googelen op "mauritius" "archipelago" en "international court of justice" geeft nog meer hits, onder meer naar krantenartikelen naar aanleiding van dit document. Naar de mening van dhr Denicio Brison heeft deze casus effect voor de grondwettelijke status van Sint Eustatius binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Nu ben ik geen jurist maar ik breng deze ontwikkeling graag onder de aandacht van de Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer.


Augustus en september 2019

Op 7 augustus 2019 publiceert koninkrijksrelaties.nu het nieuws dat de DP van Sint Eustatius er op aandringt bij de staatssecretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de lokale democratie snel te herstellen. Hier is het artikel in PDF-format.

Op 10 augustus 2019 richt ik mijn reactie op de DP-brief aan de Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer.

Op 25 augustus 2019 richt ik een brief aan de Tweede Kamer met daarin drie punten:

  1. connectiviteit (luchtverbindingen)
  2. transparantie van bestuur (voorbeeld van hoe het ook kan: raadsinformatiebrief op Bonaire
  3. herstel van democratie op sint eustatius (wel of geen lokale verkiezingen).

Op 1 september 2019 stuur ik een kleine aanvulling op eerder geschreven brief van 25 augustus. Een en ander ter voorbereiding op de vergadering van Commissie Koninkrijksrelatief van 11 september 2019.

Eveneens op 1 september 2019 stuur ik een brief aan de Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de ontzettend trage invoering van wet- en regelgeving in het kader van de invoering van CXC op Sint Eustatius. Deze staat ook hier.

Op 23 september 2019 is er een townhallmeeting in Lions Den waarin staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, dhr Knops, uitleg geeft bij de stand van zaken op het eiland. Hij deelt ook mee dat er 21 oktober 2020 lokale verkiezingen zullen worden georganiseerd. Een kort gesprek met hem bevestig ik met een mailtje aan hem.

De townhallmeeting was goed voorbereid: de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer over de voortgang en de stand van zaken op Sint Eustatius lag al klaar en is kort na afloop van de meeting verzonden.